Blagovam

Седых Олег

1-е Кор.14:33. (Седых Олег)       31:30

1-е Кор.5:7. (Седых Олег)       26:52

1-е Кор.7:29-31. (Седых Олег)       23:13

1-е Царс.12:23. (Седых Олег)       23:06

1-е Царс.30:1-7. (Седых Олег)       3:27

1-е Царс.31:8-13. (Седых Олег)       18:46

2-е Кор.13:5. (Седых Олег)       21:31

2-е Тим.1:15; 4:9-10; 16-22. (Седых Олег)       21:15

2-е Тим.3:1-4. (Седых Олег)       21:52

2-е Царс.21:1-14. (Седых Олег)       27:56

Быт.3:17-18. (Седых Олег)       17:32

Быт.5:1; От Иоан.1:12-13. (Седых Олег)       11:48

Деян.1:8-9. (Седых Олег)       21:48

Деян.9:36-42. (Седых Олег)       21:45

Иак.4:6. (Седых Олег)       24:59

Иезек.1:1-20. (Седых Олег)       21:11

Иерем.17:5-10. (Седых Олег)       25:11

Иис.Нав.20:1-9. (Седых Олег)       25:43

Исх.15:22-25. (Седых Олег)       26:36

К Галат.1:13-24. (Седых Олег)       24:45

К Римл.9:13. (Седых Олег)       18:27

К Филипп.2:5-11. (Седых Олег)       18:07

К Филипп.3:13-14. (Седых Олег)       22:53

От Иоан.15:1-8,16. (Седых Олег)       22:49

От Иоан.3:16. (Седых Олег)       22:17

От Иоан.8:24,30-32. (Седых Олег)       22:56

От Лук.10:38-42. (Седых Олег)       23:08

От Лук.16:1-9. (Седых Олег)       22:09

От Лук.2:36-38. (Седых Олег)       21:28

От Марк.10:17-27. (Седых Олег)       24:54

От Марк.12:41-44; 13:1-2. (Седых Олег)       18:13

От Марк.14:43-50. (Седых Олег)       24:29

От Марк.4:35-41. (Седых Олег)       27:00

От Матф.15:21-28. (Седых Олег)       19:49

От Матф.16:18. (Седых Олег)       23:58

От Матф.16:21-27. (Седых Олег)       22:39

От Матф.27:1-66. (Седых Олег)       15:39

От Матф.28:19. (Седых Олег)       22:05

От Матф.5:13-16. (Седых Олег)       24:52

От Матф.5:38-41. (Седых Олег)       22:43

От Матф.6:9-13. (Седых Олег)       24:37

Прит.13:10. (Седых Олег)       23:34

Прит.27:12. (Седых Олег)       24:14

Псал.125:1-6. (Седых Олег)       19:44

Псал.22:1-6. (Седых Олег)       25:02