Blagovam

2-е Коринфянам (2 Korinther)

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 1       4:24

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 2       2:49

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 3       3:02

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 4       3:06

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 5       3:36

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 6       2:54

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 7       3:22

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 8       3:51

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 9       2:41

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 10       3:10

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 11       5:07

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 12       4:09

2-е Коринфянам (2 Korinther) Глава (Kapitel) 13       2:26