Blagovam

Тан Александр

1-е Иоан.1:1-4 18:14

1-е Кор.4:9 13:49

1-е Петр.1:17-19 14:58

1-е Петр.1:3-5 18:37

2-е Кор.13:11 9:48

2-е Кор.2:14-17 15:49

2-е Тим.2:15 9:39

2-е Тим.6:12 20:41

Деян.9:31 14:00

Иезек.36:26 9:02

Ис. Нав.24:15 9:51

К Евр.10:24-25 10:12

К Евр.10:5-7, 9 8:50

К Колос.3:1-2 18:09

Малах.3:16-17 17:48

От Иоан.8:3-11 22:37

От Лук.1:46-55 20:21

От Лук.22:19 6:58

От Лук.24:46-47 12:00

От Матф.11:29 20:19

От Матф.1:21 8:29

Откр.2:10 22:38

Псал.100:1-8 28:19

Псал.107:1-2 16:15

Псал.138:1-2 6:58

0:00 /